Juridische kennisgeving

1. OBJECT

Deze juridische mededeling regelt het gebruik van de website ZEESOCKS.com, dat eigendom is van IF PROJECTS SIA (zie volledige juridische informatie in sectie 9) (hierna ZEESOCKS.com).Surfen op het web op de ZEESOCKS.com website kent de status van GEBRUIKER toe en houdt een volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van alle voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn gepubliceerd, waarbij wordt gewaarschuwd dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving door ZEESOCKS.com, overgaand tot publicatie en zo lang mogelijk van tevoren op de hoogte stellen. Lees deze juridische kennisgeving website door als u door de wilt bladeren en alle informatie en de aangeboden diensten wilt gebruiken. De gebruiker verbindt zich er bovendien toe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van het verkeer en deze juridische kennisgeving, en zal reageren op ZEESOCKS.comof tegen derden, van enige schade die zou kunnen worden veroorzaakt als gevolg van een schending van deze verplichting. Elk ongeoorloofd gebruik is ten strengste verboden en ZEESOCKS.com zal de toegang en het gebruik kunnen weigeren of intrekken.

2. IDENTIFICATIE

ZEESOCKS.com,in overeenstemming met Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name elektronische handel, in de interne markt (“richtlijn betreffende elektronische handel ‘), informeert u over het volgende:

3. COMMUNICATIE

Om met ons te communiceren, bieden wij u verschillende contactmogelijkheden aan, hieronder worden beschreven:

Alle kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en ZEESOCKS.com worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd wanneer ze worden gedaan via een van de hierboven beschreven middelen.

4. TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website en zijn diensten zijn gratis en open toegankelijk. Desalniettemin kan ZEESOCKS.com het gebruik van sommige van de aangeboden diensten op zijn web afhankelijk stellen van de voorafgaande voltooiing van het bijbehorende formulier. De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die hij/zij aan ZEESOCKS.com meedeelt en zal als enige verantwoordelijk zijn voor de valse of onnauwkeurige verklaringen. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om adequaat gebruik te maken van de inhoud en diensten van ZEESOCKS.com en niet te gebruiken voor onder meer maar niet beperkt tot:

  1. Inhoud verspreiden die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, aanstootgevend, aanzetten tot terrorisme of, in het algemeen, in strijd is met de wet of de openbare orde.
  2. Om computervirussen in het netwerk te introduceren of om acties uit te voeren die fouten of schade in de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van ZEESOCKS.com of van derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of genereren; Evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten belemmeren door massaal gebruik van de computerbronnen waarmee ZEESOCKS.com zijn diensten levert.
  3. Poging om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of afgeschermde delen van de computersystemen van ZEESOCKS.com of van derden en, indien van toepassing, informatie te extraheren.
  4. Om de rechten van intellectuele of industriële eigendom te schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van ZEESOCKS.com of van derden te schenden.
  5. Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker.
  6. Om de inhoud te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen aan of enige andere vorm van openbare communicatie, om te zetten of te wijzigen, tenzij de toestemming van de houder van de overeenkomstige rechten wettelijk is toegestaan.
  7. Om gegevens te verzamelen voor advertentiedoeleinden en om advertenties van welke aard dan ook en mededelingen te sturen voor verkoop of andere commerciële doeleinden zonder hun voorafgaand verzoek of toestemming.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, iconen, technologie, software, evenals grafisch ontwerp en broncodes, vormen werken die eigendom zijn van ZEESOCKS.com, daarom worden geen van de rechten aan de gebruiker toegewezen, behalve het minimum dat nodig is voor het juiste gebruik van de website. Gebruikers die deze website bezoeken, kunnen beslist de inhoud weergeven en, indien nodig, geautoriseerde privékopieën maken, zolang de gereproduceerde elementen niet later aan derden worden overgedragen, noch worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, noch onderhevig zijn aan exploitatie. Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen, eigendom van ZEESOCKS.com, kan de gebruiker dezelfde attributen gebruiken of openen, maar de gebruiker heeft er geen enkel recht op. De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en van elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de houder van de rechten, is verboden en wordt beschouwd als exploitatie. Het aanleggen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen ZEESOCKS.comen de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door ZEESOCKS.com van zijn inhoud of diensten.ZEESOCKS.com is niet verantwoordelijk voor de acties van elke gebruiker met betrekking tot de beschikbare materialen op deze website.

5. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

De inhoud van deze website is van algemene aard en heeft een louter informatief doel, zonder de volledige garantie van toegang tot alle inhoud, de volledigheid, juistheid, geldigheid of actualiteit, of de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel. ZEESOCKS.com sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

  1. Het onvermogen om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en defecten van alle soorten verzonden, verspreide, opgeslagen, ter beschikking gestelde inhoud waartoe toegang is verkregen via de website of aangeboden diensten.
  2. De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen, elektronische documenten of gegevens van de gebruikers.
  3. Het niet naleven van wetten, goede trouw, openbare orde, gebruik van verkeer en deze juridische kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is ZEESOCKS.com niet verantwoordelijk voor de acties van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, ererechten, persoonlijke en familiale privacy en het beeld zelf, evenals de regelgeving in het geval van oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Evenzo, ZEESOCKS.com wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie buiten haar website en niet rechtstreeks beheerd door onze webmaster. De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. ZEESOCKS.com is niet verantwoordelijk en garandeert niet de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of beveelt het hen aan om hen te bezoeken, noch is het verantwoordelijk voor het verkregen resultaat. ZEESOCKS.com is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van hyperlinks door derden.

6. PROCEDURE BIJ DETECTIE VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

In het geval dat een gebruiker of derden van mening zijn dat er feiten of omstandigheden zijn die het onwettige karakter van het gebruik van enige inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, aan het licht brengen, moeten zij een kennisgeving aan ZEESOCKS.com correct identificeren en specificeren van de vermeende overtredingen.

7. PUBLICATIES

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de juridische publiciteit van wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en wetten die formeel moeten worden gepubliceerd in de Staatscouranten van de openbare besturen, die het enige instrument zijn dat getuigt van de authenticiteit en inhoud. De informatie die op deze website beschikbaar is, moet worden opgevat als een gids zonder juridische geldigheid.

8. TOEPASSELIJKE WETGEVING

De huidige voorwaarden worden beheerst door de huidige EU-wetgeving en alle geschillen zullen worden beslecht in overeenstemming met de wetten van de Republiek Letland en de gerechtelijke procedures daarvan. De gebruikte taal is Engels.

9. WETTELIJKE INFORMATIE VAN HET BEDRIJF

Bedrijfsnaam: IF Projects SIA

Oprichtingsnummer van het bedrijf: 40203239301

Oprichtingsland: Letland

Wettelijk adres: Letland, Riga, Liepajas-straat 2 k-1 – 5A, LV-1002

E-mail: [email protected]com

TOP

X